Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku


Bu alan, içerisinde ceza hukuku,fikri mülkiyet hukuku,elektronik ticaret hukuku, veri koruma hukuku gibi hukukun çeşitli dallarını, kişilik hakları, kişisel veriler, fikri haklar gibi birçok konu ve disiplini barındırmaktadır. İnternetin günlük hayatın bir parçası haline gelmesi ile birlikte birtakım tehlikeler de ortaya çıkmış, bu tehlikelerin önüne geçmek veya en azından bu tehlikeleri minimize etmek amacı ile bilişim hukuku anlamında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu alanda önemli bir kavram olan ‘’veri’’ elektronik ortamda bulunan yazı, resim, grafik gibi her şeyi kapsamaktadır. Bilişim hukuku alanında aslında ortaya çıkan problemlerin temeli, bu verilerin haksız olarak kullanılması,aktarılması, çalınması veya veriler üzerinde manipülasyon yapılması gibi hususlardır.
Türk Ceza Kanunu kapsamında da Bilişim Alanında Suçlar Başlığı altında oluşabilecek suç tipleri düzenlenmiştir. Bu suçlar;

-Bilişim Sistemine Girme Suçu

-Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu

-Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu

Bilişim hukuku yalnızca bu suçlara bakmakla  sınırlı bir disiplin olmayıp; özellikle sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte internet üzerinden gerçekleşen kişilik hakkı veya marka gibi fikri hakların ihlaline yönelik düzenlemeler de getirilmiştir
Bu kapsamda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’la da bir takım düzenlemeler getirilmiş; internet aracılığıyla suç unsuru oluşturan veya kişilik hakkı ihlalleri gibi gerçekleştirilen fiilleri önlemeye ve ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler ile kişilere çeşitli hukuki sorumluluklar yüklenerek ihlal gerçekleştiği takdirde çeşitli yaptırımlar uygulanacağı öngörülmüştür.

Yine bilişim hukukuyla yakından bağlantılı bir diğer husus da  kişisel veriler olup  yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması kanunu( KVKK ) kapsamında kişisel verilerin işlenmesine yönelik birtakım kişi ve kurumlara veri sorumlusu sıfatıyla Verbis sistemine kayıt ve KVKK mevzuatına uygun olarak şirket içi gerekli idari,teknik ve hukuki düzenlemeler yapılması gibi zorunluluklar öngörülmüş ilgili zorunluluklara uymayanlar hakkında çeşitli idari para cezalarına hükmedileceği  mevzuat kapsamında belirtilmiştir. Bu anlamda verbis kaydının yanı sıra teknik ve idari tedbirlerin yerine getirilmesi  gibi KVKK  uyum süreçlerinin   yalnız hukukçularla  değil aynı zamanda   teknik konulara hakim bilişim uzmanlarıyla birlikte ekip çalışmasıyla yerine getirilmesi gerekmektedir. Ofisimiz de  de bu anlamda  bilişim uzmanı iş ortaklarıyla birlikte şirketlerin KVKK kapsamındaki uyum süreçlerini de yerine getirmekte olup  bilişim hukuku alanında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

BİLİŞİM HUKUKU ALANINDAKİ HİZMETLERİMİZ

E-TİCARET HUKUKU  VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU  KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ

-Elektronik ortamda kişilik haklarının korunması

-E-Ticaret Hukukuna ilişkin dava ve danışmanlık hizmeti

-E-ticaret platformlarına ilişkin hukuki metinlerin hazırlanması

-Elektronik Sözleşmelerin hazırlanması

-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) kapsamındaki hususlara yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi

-KVKK kapsamındaki uyum süreçlerinin yerine getirilmesi, Kişisel veri işleme envanterlerinin hazırlanması,Verbis kaydı işlemleri-Kişisel Verilerin İşleme Saklama ve İmha Politikasının Hazırlanması

-KVKK'ya yönelik olarak idari tedbirler kapsamında şirket içi personellere gerekli eğitimlerin verilmesi

BİLİŞİM SUÇLARI VE BİLİŞİM HUKUKUYLA BAĞLANTILI HUSUSLARA İLİŞKİN HİZMETLERİMİZ

-İnternet üzerinden gerçekleşen hakaret vb. kişilik hakkı ihlallerine yönelik gerekli ceza ve tazminat davalarının yürütümü

-Kişiler adına facebook, twitter gibi sosyal medya siteleri üzerinde açılan sahte sosyal medya hesaplarının kapatılması yönünde başvurular ve davalar

-İçeriğin yayından kaldırılması veya erişimin engellenmesine yönelik başvurular

-İnternet dolandırıcılığı suçlarına yönelik davalar

-Bilişim Suçlarına yönelik davalar

-Haberleşmenin gizliliğini ihlal veya haberleşmenin engellenmesi suçlarına yönelik davalar

-Özel hayatın gizliliğini ihlal suçuna yönelik davalar

-Kişisel verilerin ihlalinden kaynaklı davalar

-Fikri mülkiyet hukuku anlamında internet üzerinden taklit marka satışını önlemeye yönelik işlemler

GERİ DÖNÜN