İcra Hukuku

İcra Hukuku


İcra Hukukunun işleyişi ve usulüne ilişkin hükümler başta İcra ve İflas Kanunu kapsamında açıklanmış olup yine diğer kanunlarda ve icra iflas yönetmeliğinde de belirtilmiştir. Alacaklarını tahsil edemeyen birçok kişi bir icra avukatı vasıtasıyla icra müdürlüklerinde borçlularına karşı icra takibi başlatmakta ve bu yolla alacaklarını tahsil etmektedir. Alacaklının elinde herhangi bir senet, sözleşme vb. belge bulunmasa dahi ilamsız icra takibi yolu ile borçlu aleyhine icra takibi başlatılabilmektedir. Bu takibe karşı ise borçluların, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz etme hakları olup bu itiraz yapılmadığı takdirde takip kesinleşecek ve alacaklılar haciz yoluyla alacaklarını tahsil etme imkanı elde edeceklerdir. İtiraz edildiği durumlarda ise alacaklılar bir icra avukatı vasıtasıyla itirazın iptali davası veya şartları mevcutsa itirazın kaldırılması davası açarak alacaklarını, ispat etmek kaydıyla tahsil edebilecek; hatta itirazında haksız olan kişiden yüzde 20 tutarında icra inkar tazminatı dahi alabilecektir.
Yine elinde çek, bono(emre yazılı senet) gibi kambiyo senetleri bulunan kişiler de icra avukatı yardımıyla kambiyo takibi yoluna giderek alacaklarını tahsil edebilme imkanına sahiptir. Özellikle çek senet alacaklarında borçluların mal kaçırma riskinin bulunduğu durumlarda ihtiyati haciz yoluyla borçluya tebligat yapılmadan, adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz mallara haciz konulması da icra avukatının sıklıkla başvurduğu yöntemlerden biridir

Bunun haricinde özellikle ticari hayatta alacağını önceden bir teminata bağlayarak riski en aza indirmek isteyen şirketler, borçlularla ipotek vb. rehin sözleşmeleri yapmakta ve borç ödenmediği durumlarda doğrudan ilgili ipoteğe yönelik takip başlatarak borçlarını tahsil etmektedirler. Bu tip durumlarda rehnin paraya çevrilmesi yöntemi icra takibinin farklı bir türü olup icra avukatı vasıtasıyla gerçekleştirilebilmektedir.


İcra Avukatı olarak İcra Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz:

-Fatura vb. alacaklardan kaynaklı takiplerin etkili şekilde yürütülmesi ve en hızlı şekilde icra avukatı vasıtasıyla tahsilat imkanı
-Çek, bono (emre yazılı senet), poliçe gibi kambiyo senetlerden kaynaklı icra takiplerinin yürütülmesi
-Özellikle alacağını önceden bir teminata bağlayarak riski en aza indirmek isteyen şirketlerin ipotek sözleşmelerinin hazırlanması, tapu nezdinde ipotek işlemlerinin yürütülmesi
-Muaccel olan borçlara yönelik ipotek takiplerinin yapılması ve ipoteğin paraya çevrilerek alacağın tahsil edilmesi
-İtirazın iptali davaları
-İtirazın kaldırılması davaları
-Mal kaçıran borçlulara karşı tasarrufun iptali davaları
-Menfi tespit ve istirdat davaları
-Kıymet takdirine itiraz davaları
-Usulsüz yapılan icradaki ihale işlemlerine ilişkin ihalenin feshi davaları
-İhtiyati haciz davalarının icra avukatı olarak takibi ve yürütülmesi

GERİ DÖNÜN