Marka & Patent & Tasarım Hukuku

Marka & Patent & Tasarım Hukuku


Fikri Mülkiyet Hukuku sınai haklar ve fikri haklar başlığı altında iki alt gruba ayrılmaktadır. Sınai Haklar başlığı altında toplanan bu haklar marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretlerdir. Ofisimiz de bu alanda yetkin bir hukuk bürosu olarak İstanbul merkezli olmak üzere Türkiye genelinde   marka avukatı ve patent avukatı olarak sınai haklar alanında hizmet vermektedir. Ofisimizin aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılan, marka ve tasarımların  tescil ve itiraz süreçleri başta olmak üzere gerekli tüm  işlemleri  yapmaya yetkili Türk Patent siciline kayıtlı  hukukçu marka vekilleri bulunmaktadır. Marka ve tasarımların tescili ve korunmasına yönelik hizmetlerimizin içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Sınai haklara kısaca değinmek gerekirse   bu haklar gittikçe artan rekabet ortamında bir hayli önem kazanmıştır. Birçok kişi tescil kapsamında bu haklarını koruma altına almaya çalışarak çeşitli hukuki imkanlar elde etmektedir. İlk aşamada tescille bu haklarını koruma altına alan kişilerin işleri tam olarak bitmemekte; bu haklarını haksız olarak kullanan üçüncü kişileri tespit ettikleri takdirde haklarının tam tesisi için bir marka patent avukatı  veya marka avukatı olarak bilinen bir uzman avukatın desteğiyle  bu kişiler aleyhine bir takım  davalar açmaları gerekmektedir.

Sınai Hakların tanımları ise kısaca aşağıdaki gibidir:

Marka Nedir?

Marka, Sınai Mülkiyet Kanunu’nda da belirtildiği üzere;

‘’ bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşan’’ olgulardır. Kanunda da belirtildiği üzere markalar bazen bir sözcükten hatta şekilden oluşabileceği gibi notalara aktarılabilmesi gibi şartlarla bir ses dahi marka olarak korunabilmektedir.  

Özellikle bir markanın tescil edilmesi sonucunda çoğu kişi ileride yaşanan problemlerden dolayı bir marka avukatına başvurmaktadır. Bu alanda  taklit marka üretimi,satışı  vb. şekilde marka hakkına tecavüz eylemleri sıklıkla yaşanan problemlerden biridir. Marka tecavüzü olarak adlandırılan bu eylemler bir suç olup aynı zamanda bu kişilere karşı marka sahibinin tazminat davası açma hakkı bulunmakta olduğundan marka sahipleri sıklıkla  bir marka avukatı yardımıyla bu yola başvurmaktadır.    Marka tecaüvüzü davalarıyla ilgili detaylı yazımızı incelemek için tıklayınız

Tasarım Nedir?

Tasarım da yine Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında; “Ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür” şeklinde tanımlanmıştır. Kanundaki diğer şartları taşıyan olgular tasarım olarak tescil edilebilmekte ve bu haklar sahibini üçüncü kişilerin tecavüz eylemlerine karşı korumaktadır. Tescilli tasarımın, sahibine sağladığı haklara yönelik daha detaylı yazımızı incelemek için tıklayınız
Yine yeni kanunda belirli şartlar doğrultusunda tescilsiz tasarımlara yönelik de hukuki koruma imkanları getirilmiş bu konuda tasarım marka avukatı tarafından çeşitli yollara başvurulabilmektir

Patent ve Faydalı Model Nedir?

Yeni olan, sanayiye uygulanabilir olan ve buluş basamağı içeren olguların korunmasını sağlayarak bu buluşun kime ait olduğunu gösteren sınai mülkiyet hakkına patent denir. Faydalı model de patent gibi benzer bir tanımı içerse de patent ile arasında korunma süreleri ve başvuru sürecine ilişkin birtakım farklılıklar bulunmaktadır.Bu konuda patent ve marka avukatlarından veya tescil aşamasında vekillerinden gerekli hukuki destek alınabilmektedir.

Coğrafi İşaret Nedir?

Belirgin bir niteliği ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökeninin bulunduğu bir yöre, alan bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işaretlerdir. Menşe adı ve mahreç işaret olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
 

Marka Avukatı ve Patent Avukatı olarak Sınai Haklar Alanındaki Hizmetlerimiz:

 •  Marka avukatı olarak Taklit marka ve tasarımların toplatılması, bu hususta ilgili kişiler aleyhine yapılacak suç duyuruları ,her türlü cezai  ve hukuki başvurular, davalar
 • Marka, patent, faydalı model ve tasarım haklarına tecavüz davaları
 • Marka ve tasarım tescil işlemleri 
 • Sınai haklara tecavüzden kaynaklı maddi tazminat, manevi tazminat ve itibar tazminatı davaları
 • İnternet üzerinden gerçekleştirilen taklit marka veya tasarımların satışının engellenmesi, içeriğin yayından kaldırılması, erişimin engellenmesi davaları
 • Delil tespitleri
 • Gerçek hak sahipliğinin tespiti
 • Hükümsüzlük davaları
 • Kullanmamaya dayalı iptal davaları
 • Lisans sözleşmeleri
 • Marka,patent,tasarım, faydalı modele yönelik devir sözleşmelerinin hazırlanması ve ilgili işlemlerin yerine getirilmesi
 • Tecavüzün bulunmadığının tespitine ilişkin davalar

GERİ DÖNÜN