Miras Hukuku

Miras Hukuku


Günümüz dünyasında spesifik bir önem atfedilen özel mülkiyet olgusu kadar bu olgunun bağlandığı hukuki kurallar ve kişinin ölümünden sonra dahi özel mülkiyetin devamlılığı ve bunun kimlere ne şekilde intikal edeceğine yönelik, miras hukuku kapsamında düzenlenen hukuki kurallar önem arz etmektedir.

Miras hukuku, mirasbırakan kimsenin ölümü ile sona ermeye, intikal edebilir  mallarına ait aktif ve pasifleri ile diğer hukuki ilişkilerin durumunu düzenleyen kuralların tümü olarak tanımlanabilir. Aktif ve pasif kavramı bu hususta önemli olup, hukuk sistemimizde külli halefiyet ilkesi benimsendiğinden mirasçılar ,intikal durumunda  miras bırakanın taşınır taşınmaz gibi haklarını devralabileceği gibi varsa borçları da kendilerine intikal edeceğinden bu borçlardan da  kişisel olarak sorumlu olmaktadırlar. Bir diğer husus da kimlerin mirasçı olabileceği hususları olup  İsviçre ve Almanya gibi ülkelerde de uygulanan cermen hukuku kökenli zümre sistemi, Türk Hukuku’nda benimsenmiştir.

Miras hakkı aynı zamanda  anayasa kapsamında da teminat altına alınmış bir hak olup Anayasa’nın 35. Maddesi’nde ‘’Herkes mülkiyet ve miras hakkına sahiptir, ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlandırılabilir’’ hükmüyle düzenlenmiştir.  Yine miras hukukuna ilişkin hüküm ve kurallar Medeni Kanun’da miras hukuku başlığı altında ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Ofisimiz de miras avukatı olarak  müvekkillerine bu alanda hizmetler vermektedir. 

Bu alanda uygulamada sıklıkla rastlanan Mirastan Mal Kaçırma Davalarına yönelik yazımıza ulaşmak için tıklayınız

Miras Avukatı Olarak  Miras Hukuku Alanında  Dava ve Danışmanlık  Hizmetlerimiz

-Tenkis Davaları

-Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davaları

-Veraset İlamının alınması işlemleri

-Tereke Tespiti, terekenin yönetilmesi davalarının miras avukatı olarak takibi

-Mirasın reddi davaları

-Miras Ortaklığının giderilmesi davası (İzale-i Şuyu)

- Mirastan feragat sözleşmesi

-Miras sözleşmesi, vasiyetname işlemleri

-Miras şirketinin yönetimi

GERİ DÖNÜN