Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Hakaret Davası Nasıl Açılır?


Uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir suç tipi olan hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nun 125. Madde ve devamında Şerefe Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenerek hüküm altına alınmıştır. Yine genel anlamda hakaret suçu haricinde kanun kapsamında Cumhurbaşkanı’na hakaret, kişinin hatırasına hakaret gibi özel olarak düzenlenmiş hakaret suçları da bulunmaktadır. Hakaret fiiline ilişkin aynı zamanda şartları oluştuğu takdirde özel hukuk anlamında manevi tazminata ilişkin hükümler uygulanmakla birlikte bu yazımızda sadece hakaret suçu ve  ceza  hukuku boyutu üzerinde duracağız

Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret suçu bir kimseye onur şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle gerçekleşen bir suçtur. Hakaret suçunun hüküm altına alınmasıyla korunmak istenen amaç kişin onuru, şeref ve saygınlığıdır Bu suç tipi iki farklı şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Bunlardan biri sövme yoluyla işlenebilen hakaret suçu diğer ise somut olgu isnadı yoluyla hakaret suçudur.

-Salt Sövme Sebebiyle Hakaret Suçu:

Bu suç tipi, klasik olarak bir kişiye küfretmek suretiyle gerçekleşen eylemlerdir. Bu eylemin oluşması için sözle söylenmesi gerekli olmayıp, resim, yazı, el hareketi tarzı birçok farklı şekilde gerçekleşmesi mümkündür.

-Somut bir fiil veya  Olgu İsnadı Yoluyla Hakaret Suçu:

Bu tip hakaret eylemlerinde ise yer-zaman-mekan gibi ayrıntılar belirtilerek kişiye somut bir fiil veya  olgu isnad edilmesi sonucu bu olgunun/fiilin kişinin onur şeref ve saygınlığını zedeleyici niteliği mevcut olduğu takdirde hakaret suçu oluşacaktır. Yine suçun oluşması için olayın gerçek olup olmamasının bir etkisi bulunmamakla birlikte,  basının haber yapma hakkı, eleştiri hakkı gibi hususlar çerçevesinde bazı durumlarda hukuka uygunluk sebeplerinden dolayı eylemi gerçekleştiren cezalandırılmayacağı gibi TCK 127’de de izah edildiği üzere somut olgu isnadının bir suç teşkil etmesi durumunda bu suç ispatlandığı ve isnad edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı verildiği takdirde suçun maddi unsuru oluşmayacaktır.

Hakaret Suçu Nasıl İspat Edilir?

Hakaret suçunun ispatı çeşitli yollarla mümkün olmakla birlikte örneğin mektup,sms, whatsapp,e-posta gibi çeşitli yazışma yöntemleriyle veya güvenlik kamerası kayıtlarıyla   ispat anlamında geçerli olabildiği gibi, tanıklar huzurunda gerçekleşmesi durumunda tanıkla ispatı da mümkündür.  Kişinin rızası olmadan alınan ses kayıtları ise hukuka aykırı delil olarak nitelendirilebileceğinden, bu delillerin kullanılabilmesi mağdurun suça ilişkin başka bir delil elde etme  imkanının  bulunup bulunmamasına göre değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir. Hakaret suçunda bu tip delillerin kullanılıp kullanılamayacağı  öğretide ve yüksek mahkeme kararlarında tartışmalıdır.

Hakaret Suçunun Cezası Nedir?

Bu suçu işleyen kişilere karşı 3 aydan 2 yıla  kadar hapis cezası verileceği kanun kapsamında hüküm altına alınmıştır. Ancak suçu ağırlaştıran bir durumun mevcudiyeti durumunda nitelikli halden kaynaklı verilecek cezalar ağırlaştırılabileceği gibi hafifletici sebeplerin varlığı durumunda verilecek ceza azaltılabilir hatta  cezaya hükmolunmayadabilir.

Hakaret Suçunda  Ağırlaştırıcı Sebepler

-Suçun Kamu Görevlisine karşı görevinden kaynaklı işlenmesi

-Suçunun kişinin dinsel siyasal sosyal felsefi inanç düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden yaymaya çalışmasından mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı işlenmesi

-Suçun Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi

-Suçunun Alenen herkese açık bir yerde işlenmesi

 

Hakaret Suçunda Hafifletici  Sebepler Veya Hiç Ceza Verilmeyeceği Sebepler

 

Karşılıklı Hakaret

Bu suçun karşılıklı birbirine hakaret yoluyla işlenmesi durumunda taraflardan her ikisine ya da birine cezasında üçte bir indirim yapılarak verilebileceği gibi hiç cezada verilmeyebilir.

Kasten Yaralamaya Tepki Olarak İşlenmesi

Bu durumda kasten yaralanan kişinin buna tepki olarak hakaret etmesi durumunda hakaret eden kişiye herhangi bir ceza verilmeyecektir.

İddia ve Savunma Dokunulmazlığı

Bu durumda yargılamayla bağlantılı kişilerin iddia ve savunmalarındaki somut olgu isnadları gerçek ve somut vakıalara dayanıyorsa bu kişilere de herhangi bir ceza verilmeyecektir.

 

Hakaret Davası Açmak İçin Nereye Başvurulur?

Bu suç kamu görevlisine hakaret suçu  hariç şikayete bağlı bir suç olup, fiilin gerçekleşmesinden itibaren  6 ay içerisinde mağdurca şikayetin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Suçun mağduru olan kişiler doğrudan ya da avukatları aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunabilirler.

GERİ DÖNÜN