Markanın Hükümsüzlüğü Davası

Markanın Hükümsüzlüğü Davası


Ülkemizde markanın tescili ve buna yönelik düzenlemeler daha evvel 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun  Hükmünde Kararname  ile hüküm altına alınmışken 10 Ocak 2017’de yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile ilgili KHK yürürlükten kalkmış ve bir sınai hak olan marka da bu kapsamda ilgili kanun ile koruma altına alınarak kanunda detaylı düzenlemelere yer verilmiştir.  Markaların tescili vb. hususlar SMK ve SMK’ya ilişkin  ilgili yönetmelikte düzenlemiş olup buna göre markanın tescili için Türk Patent Ve Marka Kurumu’na başvuru yapmak ve gerekli tescil prosedürlerini tamamlamak gereklidir. Marka tescili hususlarına ilişkin detaylı bilgi için ilgili sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Tescilli marka hakkının sona ermesi ise 4 şekilde mümkün olup bu haller; markanın hükümsüzlüğü, markanın iptali, markanın yenilenmemesi ve markadan vazgeçmedir. Bu yazımızda sona erme hallerinden biri olan markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kısa bilgilere yer verilmiştir.

Markanın Hükümsüzlüğü Davası Nedir?

Markanın hükümsüzlüğü davası, kısaca tescilli bir markanın sona erme hallerinden biri olan markanın hükümsüzlüğünün talep edildiği davadır. Tescil edilen markanın  hükümsüzlüğü ancak bir dava yoluyla talep edilebilecek olup, kanunda hangi hallerde markanın hükümsüzlüğünün istenebileceği belirtilmiştir.

 

Hangi Hallerde Markanın Hükümsüzlüğüne Karar Verilir?

Hangi hallerde markanın hükümsüzlüğüne karar verileceği Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 25’te düzenlenmiştir. Buna göre bir markanın SMK madde 5 ve  SMK madde 6 da sayılan şartlardan birinin oluşması halinde hükümsüzlüğüne karar verilmektedir. İlgili maddeler incelendiğinde de görüleceği üzere SMK Madde 5'teki mutlak red nedenleri aynı zamanda marka başvurusunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından resen dikkate alınan,SMK Madde 6'daki nisbi red nedenleri ise taraflarca yayıma itiraz edilmesi halinde marka başvuru aşamasında dikkate alınan hususlardan olup sayılan bu hususlar marka tescil edildiyse hükümsüzlük sebebi olarak da öne sürülebilmektedir.

Smk Madde 5 Kapsamında Markanın Hükümsüzlüğü:

Markanın hükümsüzlüğü kapsamında Madde 5'te sayılan Haller Markanın Mutlak Red Nedenine Dayalı Haller olup aynı zamanda bu hallerin varlığına dayanılarak markanın hükümsüzlüğü  de istenebilmektedir.  Bu hallere ilişkina açıklamalar oldukça detaylı olup aşağıda kısaca belirtilmiştir:

- 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler.

- Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.

-Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

- Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.

- Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

- Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.

- Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.

- Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler.

- Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.

- Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler.

- Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.

- Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.

SMK Madde 6 Kapsamında Markanın Hükümsüzlüğü:

Markanın hükümsüzlüğü kapsamında  SMK Madde 6 da Sayılan Haller Markanın Nisbi Red Nedenine Dayalı Haller  olup aynı zamanda bu hallerin varlığına dayanılarak markanın hükümsüzlüğü istenebilir:

-Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa

 - Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili

 - Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse,

- Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından tescil edilmişse

-Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

-Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını,fotoğrafını,telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde

- Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

- Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.

 

Marka Hükümsüzlüğü Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Marka hükümsüzlüğü davasında görevli mahkemeler ihtisas mahkemeleri olan  fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleridir. Bu mahkemelerin bulunmadığı yerlerde ise  3. Asliye Hukuk Mahkemeleri 3 asliye hukuk mahkemesi yok ise 1. asliye hukuk mahkemeleri,  fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi sıfatıyla bu davalara bakmakla görevlidir. Marka hükümsüzlük davasına bakmaya yetkili mahkemeler ise davalının yerleşim yeri mahkemesidir.

 

Markanın Hükümsüzlüğü Davasını Kimler Açabilir

Markanın hükümsüzlüğünü ve dolayısıyla markanın hükümsüzlüğü davasını menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları açabilirler. Bu kapsamda menfaati olanların bu menfaatini de dava aşamasında ispatlamaları gerekmektedir.

 

Markanın Hükümsüzlüğü Davası Kime Karşı Açılır?

Marka hükümsüzlüğü davası marka sicilinde marka sahibi olarak görülen kişiye karşı açılmalıdır. Sıklıkla yapılan hatalardan biri de Türk Patent ve Marka Kurumu’nun hükümsüzlük davalarında hasım gösterilmesi olup, Türk Patent ve Marka Kurumu markanın hükümsüzlüğü davalarında hasım  olarak gösterilemez. Marka hukukuna ilişkin dava ve danışmanlık hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

GERİ DÖNÜN