Mirasta Saklı Pay

Mirasta Saklı Pay


Miras hukukunda, Kanuni mirasçıların yanı sıra saklı paylı mirasçıların da önemi büyüktür. Anglo Sakson hukuk sistemlerinde miras bırakan kişilere malları üzerinde sınırsız bir ölüme bağlı tasarruf hakkı tanınarak yasal mirasçıları aleyhine tasarruf yapma yetkisi verildiği halde, Türkiye’nin de benimsediği Kıta Avrupası Hukuk Sisteminde ise bu durum sınırlandırılmıştır.

Örneğin saklı pay mirasçılığın söz konusu olmadığı hukuk sistemlerinde üç çocuğu olan miras bırakanın, tüm mirasını çocuklarından yalnızca birine bağışlayıp diğer ikisine herhangi bir pay vermemesi hukuken mümkünken, Saklı pay mirasçısının söz konusu olduğu Türkiye gibi ülkelerde ise saklı payı ihlal edilen mirasçı buna müdahale edebilme hakkına sahip olabilmektedir.

 

Yasal Miras Payı ile Saklı Pay aynı anlama mı gelmektedir?

Yasal miras payı ve saklı pay iki ayrı hukuki kavram olup, Medeni Kanun kapsamında farklı hükümlere tabiidir. Bu haklardan yararlanma  oranları farklı olmakla  birlikte bu haklardan yararlanacak kişiler de farklı olabilmektedir.

 

Saklı Paylı Mirasçılar Kimdir?

Medeni Kanun’un 505. ve 506  Maddesinde saklı paylı mirasçılar ve bunların saklı pay oranları belirtilmiştir

Bu oranlar:

-Alt soy için yasal miras payının ½ si

-Ana ve Babanın her biri için yasal miras payının 1/4ü

-Sağ Kalan eş için altsoy veya ana baba zümresi ile birlikte mirasçı olması durumunbda yasal miras payının (alt soy ile ¼ ana baba zümresi ile ½ ) diğer durumlada yasal miras payının ¾ ü 

olarak  hesaplanmıştır

Kardeşlerin saklı pay miras hakkı var mıdır?

Kardeşler için önceden miras payının 1/8 i oranında saklı pay miras hakkı öngörülse de 10 mayıs 2007 tarihinde medeni Kanun’da yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesiyle kardeşlerin saklı pay miras hakkı ortadan kaldırılmıştır.

 

Saklı paya aykırı olarak mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufu kendiliğinden geçersiz midir?

Hukuk sistemimizde saklı paya tecavüz edecek nitelikte mirasbırakanın tasarruf işlemi yapması durumunda kendiliğinden hükümsüz sayılması söz konusu olmayıp, saklı payına tecavüz edilen mirasçı belirli süreler içinde tenkis  davası açmalıdır.

Tenkis Davasında zamanaşımı süresi var mıdır?

Bu davalarda zamanaşımı değil hak düşürücü süre mevcut olup, saklı pay hakkına sahip mirasçılar saklı paya  tecavüzü öğrenmelerinden itibaren 1 yıl içinde dava açabilirler

Mirasbırakan, mirasçılarını saklı paydan men edebilir mi?

Mirasbırakanın saklı paylı mirasçısını mirasından mahrum etmesi çok istisnai bir durum olup ancak kanunda yazılı hallerde bu  husus gerçekleşebilecektir. Örneğin miras bırakana veya mirasbırakanın yakınlarına  karşı mirasçı ağır bir suç işlediyse veya mirasbırakana ya da ailesine karşı aile hukukundan doğan görevlerini ağır bir şekilde ihlal etmesi gibi durumlar varsa mirasçılıktan çıkarılarak saklı paydan men edilebilir.

 

Mirastan Mal Kaçırma Davası (Muris Muvaazası Davası) ile Tenkis Davaları Aynı Tür Davalar mıdır?

Her iki dava,  izlenecek yöntem, hüküm ve sonuçlar bakımından farklı davalar olup tenkis davaları aslında geçerli tasarruf işlemlerine yönelik bundan zarar gören saklı paylı mirasçılar tarafından açılan bir davayken  mirastan mal kaçırma davaları ise temelinde geçersiz bir tasarruf işlemine dayalı olarak saklı paylı mirasçı olsun  ya da olmasın bundan zarar gören tüm mirasçılar bu davayı açabilecektir.

Detaylı bilgi için   Mirastan Mal Kaçırma Davaları  yazımıza tıklayarak ulaşabilirsiniz

GERİ DÖNÜN