Tasarruf Finansman Sözleşmesi

Tasarruf Finansman Sözleşmesi


Banka vb. kurumlar vasıtasıyla kredi kullanmayı çeşitli sebeplerle tercih etmek istemeyenler tarafından ülkemizde son yıllarda tasarruf finansman yöntemine sıklıkla başvurulmaktadır. Halk arasında “evim şirketleri”  olarak  da bilinen tasarruf finansman şirketleri günümüzde çeşitli iletişim araçlarında da yoğun bir şekilde "faizsiz ev", "faizsiz araç" alımı gibi yoğun reklamlar yapmakta, kamuoyunda da çeşitli sebeplerle gündeme gelmektedirler.

 

Tasarruf Finansman Sözleşmesi Nedir?

Tasarruf finansman sözleşmesi, 6361 sayılı Kanun’da tanımlanmıştır. Buna göre: Belirli bir tasarruf tutarı ve dönemine bağlı olarak önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı iş yeri veya taşıt edinimi için müşteriye finansman kullanma hakkı veren, şirkete ise müşteriye ait birikmiş tasarruf tutarını yönetme, geri ödeme ve finansman kullandırma yükümlülüğü ile organizasyon ücreti alma hakkı veren, faizsiz finansman esaslarına göre düzenlenen sözleşmedir.

Tasarruf Finansman Şirketi Nedir?

Tasarruf finansman şirketi 6361 saylı Kanun kapsamında çeşitli şartların yerine getirilmesi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun izniyle kurulan, tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketler olarak tanımlanabilir. Tıpkı bankalarda olduğu gibi tasarruf finansman şirketleri de BDDK denetimine tabidir.

Tasarruf Finansman Sözleşmesinin Konusu Neler Olabilir?

Tasarruf finansman sözleşmesinin konusu yalnızca konut, çatılı işyeri ve taşıt edinimine yönelik finansman sağlama hizmeti olabilir. Bu husus Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’te de açıkça belirtilmiştir.

 

Tasarruf Finansman Sözleşmesindeki Organizasyon Ücreti Nedir?

Organizasyon ücreti tasarruf finansman sözleşmesi kapsamında tasarruf finansman faaliyeti ve tasarruf fon havuzunun yönetimi karşılığında müşterilerin ilgili tasarruf finansman şirketine ödeyecekleri tutar olarak tanımlanabilir.

Tasarruf Finansman Sözleşmesinden Cayma Hakkı Var mıdır?

Tasarruf finansman sözleşmesini imzalayan müşteriler sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin tasarruf finansman sözleşmesinden cayma hakkına sahiptirler. Bahse konu caymaya ilişkin bilgilendirme yükümlüğü da şirkete ait olup, şirket ön bilgilendirme formunda da bu hususlara açıkça yer vermek zorundadır. Cayma bildiriminin ileride ispat edilebilecek bir vasıtayla yapılması önemlidir. Cayma bildiriminin tasarruf finansman şirketine ulaştığı tarihten itibaren ilgili şirket 14 gün içinde organizasyon ücreti de dahil hiçbir kesinti yapmaksızın ödenen tüm bedellerin iadesini yapmakla yükümlüdür.  Bu konuda tasarruf finansman sözleşmeleri müşteriden cayma bedeli, cezai şart vb. hiçbir ad altında herhangi bir bedel talebinde bulunamazlar.

Tasarruf Finansman Sözleşmesinin Feshi Mümkün müdür?

Tasarruf finansman sözleşmesinin feshi de Kanun kapsamında düzenlenmiş olup 6361 sayılı Kanun m.39/A f.4 uyarınca müşteri tarafından 14 günlük cayma süresinin geçmesinden sonra tasarruf döneminin bitimine kadar, finansman dönemine geçilmemiş olması kaydıyla sözleşmenin feshi yoluna başvurulabilir. Şirket, tasarruf finansman sözleşmesinden cayma hakkında olduğu gibi müşteriye fesih hakkı konusunda da gerekli ön bilgilendirmeyi yapmakla yükümlüdür. Fesih hakkının kullanılması halinde Kanuna göre organizasyon bedeli hariç ödenen bedelin müşteriye iadesi gerekmektedir.  Şirket, tasarruf finansman sözleşmesinden cayma hakkında olduğu gibi müşteriye fesih hakkı konusunda da gerekli ön bilgilendirmeyi yapmakla yükümlüdür.

Ancak şirketin tasarruf finansman sözleşmesine aykırı davranması, örneğin sıklıkla rastladığımız üzere tahsisat tarihinde sözleşmeye konu edimin ifa edilmemesi halinde müşterinin sözleşmeyi feshetmesi durumunda ise organizasyon ücretinin dahi kesilmeden sözleşmeye aykırılıktan kaynaklı ödenen tüm bedelin iade edilmesi gerekmektedir.

 

Tasarruf Finansman Sözleşmesine Aykırılıktan Dolayı Dava Açılması

Tasarruf Finansman Sözleşmesinde Cayma veya Fesih Hakkının Kullanılmasına Rağmen Ücretin iade edilmemesi veya eksik olarak ödenmesi durumunda müşterilerin ilgili tasarruf finansman şirketi hakkında dava yoluyla yasal süreç işletmesi mümkündür. İlgili müşterilerin/tüketicilerin bu konuda uzman bir avukat vasıtasıyla ilerlemeleri oldukça önemlidir. Zira uygulamada taraf olduğumuz ve danışmanlık verdiğimiz birçok dosyada sıklıkla rastladığımız üzere cayma ve fesih hakkı kullanılırken birçok usul hatası yapılabilmekte ve mağduriyetler ortaya çıkabilmektedir.

Tasarruf finansman şirketine (veya halk arasındaki deyişle "evim şirketleri"ne) açılan davalarda durum ve koşullara göre değişmekle birlikte kimi zaman ödenen tüm bedellerin iadesi kimi zaman da organizasyon ücreti hariç kalan bedellerin yasal faiziyle birlikte iadesi mümkün olmaktadır. Bu husus sadece cayma ve fesih hakkı farklılarından kaynaklanmamakta olup, yaşanan duruma göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle konu hakkında detaylı bilgi için sözleşmenizin ve yaşadığınız sorunun incelenmesi ve irdelenmesi gerekir.

 

GERİ DÖNÜN