KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA HAZIRLANAN WEB SAYFASI ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ


Sayın ilgili yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ÖZDOĞRU HUKUK BÜROSU (Av.Yusuf ÖZDOĞRU) olarak hangi amaçla kişisel verilerinizi işlediğimizi, temel ilkeleri, kişisel verilerinizin hangi amaçla kimlere aktarılabileceğini, kişisel verilerinizin toplama yöntemleri ve hukuki sebebi ve ayrıca bu kapsamdaki haklarınıza aşağıda yer verilmiştir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN TEMEL İLKELERİMİZ
Kişisel verileriniz KVKK madde 4’e uygun olacak şekilde, hukuk büromuz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme gibi temel ilkeler gözetilerek işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verilerinizi ozdogruhukuk.com web sayfamızı ziyaret etmeniz, web sayfamızda bulunan yorum bölümünü, iletişim formu bölümünü kullanarak bizimle iletişime geçmeniz veya mail adresimize mail göndermek suretiyle bizimle iletişime geçmeniz halinde hukuki soru ve sorunlarınıza çözüm getirebilmek ve mümkün olduğu takdirde yanıtlayabilmek, bilişim ve siber güvenliğimizin sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi gibi amaçlar doğrultusunda işleyebilmekteyiz. İşlenen kişisel veriler sizin bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz ad, soyad, telefon, mail gibi kişisel verilerdir. Yine bunun yanı sıra IP bilginiz gibi veriler de işlenebilmektedir. Paylaşmış olduğunuz bu kişisel verilerden adınız, soyadınız ve bize ilettiğiniz yorum web sayfamızda herkese açık olarak yayımlanmaktadır. Tarafımıza mail veya web sayfamıza ait ilgili bölümden soru veya yorumları mahlas isim kullanarak da iletebilmeniz mümkün olup gerçek ad soyad paylaşmanız zorunlu değildir. Bizimle paylaşmanız halinde telefon numaranız veya mail adresiniz üzerinden de soru ve yorumunuza yanıt verebilmek veya yanıt verdiğimizi bildirmek adına kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
-Hukuk bürosu olarak tarafınızca web sayfamızdaki ilgili bölümlere yorum yazmanız halinde kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz. Bu takdirde yorumunuz ile birlikte paylaşmış olduğunuz ad ve soyadınız da web sayfası üzerinden herkese açık şekilde görülecektir. Bu veriler sizin tarafınızdan alenileştirilmiş verilerdir. Dilerseniz ad ve soyadınızı görünmeyecek şekilde kısaltabilir veya mahlas bir isim de kullanabilirsiniz. Yine mail yoluyla veya web sayfamızda yer alan iletişim formu kanalıyla da tarafımızla iletişime geçmeniz halinde de kişisel verileriniz tarafımızca işlenebilmektedir.
-Kişisel verilerinizi otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, elektronik ortamda, toplamaktayız. Kişisel verilerinizin, işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI
Kişisel verileriniz e-posta altyapısı ve ilgili hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcılarımızın yurt dışında bulunan veri depolama sistemleri nedeniyle KVKK’nın 9. (dokuzuncu) maddesindeki şartlardan biri sağlandığı takdirde yurt dışına aktarılabilmektedir. Avukat-müvekkil ilişkisi, avukat olarak sır saklama yükümlülüğümüzün dışında kalan durumlarda, siber güvenliğimiz ve Hukuk Büromuzun yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verilerinizi bu kişisel verileri tarafımızdan talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurumları ve yargı mercileri ile paylaşabilmekteyiz.

HAKLARINIZ
KVKK'nın 11. maddesi gereği işlenen kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki taleplerde bulunma hakkına sahipsiniz:
  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Kişisel verilerinizin Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde işlenen kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı aşağıdaki yöntemlerden birini seçmek suretiyle bize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Bilgileri
Şahsen yazılı başvuru Kore Şehitleri Cad. Mithat Ulu Ünlü Sok. No:17/11 Şişli/İstanbul
Noter aracılığıyla başvuru Kore Şehitleri Cad. Mithat Ulu Ünlü Sok. No:17/11 Şişli/İstanbul
Varsa daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden başvuru info@ozdogruhukuk.com