Kısaca Sınai Mülkiyet başlığı altında korunan bu haklar, gittikçe artan rekabet ortamında bir hayli önem kazanmıştır. Birçok kişi tescil kapsamında bu haklarını koruma altına almaya çalışarak çeşitli hukuki imkanlar elde etmektedir. büromuz bu hususlarda marka, patent ve tasarım haklarına tecavüz davaları, bundan kaynaklı maddi, manevi tazminat davaları, taklit marka ve tasarımların toplatılması, bu hususta yapılabilecek cezai ve hukuki başvurular, gerçek hak sahipliğinin tespiti, hükümsüzlük ve iptal davaları gibi birçok konuda hizmet vermektedir.
Şirketlere dava ve danışmanlık hizmeti verilmesi, şirket kuruluş işlemleri, genel kurul ve yönetim kurulu evraklarının hazırlanması, yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye'de şube açma işlemleri ve Şirketler Hukuku mevzuatından doğan ortaklıktan çıkarma, ortaklığın giderilmesi,SHA, SPA işlemleri ve bunun gibi birçok hukuki uyuşmazlığın çözümü konusunda hizmet vermekteyiz.
Ticari alacaklara dayalı icra takiplerine yönelik itirazın iptali, itirazın kaldırılması, menfi tespit, istihkak, alacak davaları gibi hususlara yönelik her türlü hukuki süreçte hizmet vermekteyiz.
Özellikle Türkiye´'de en çok yatırım yapılan ve kazandıran sektörlerden biri olan inşaat sektörü beraberinde bir takım hukuki problemleri de getirmektedir. Bu alandaki davaların takibinin yanı sıra hazırlanan inşaat sözleşmelerindeki eksiklik ve problemler de önem teşkil etmektedir. Müdahalenin önlenmesi, şuf´a, ortaklığın giderilmesi, tapu iptal ve tescil, kat mülkiyeti, imar ve kamulaştırma gibi alanlarda dava takip hizmeti ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması,revize edilmesi gibi hususlar da dahil olmak üzere inşaat sözleşmelerine ilişkin hukuki hizmet vermekteyiz.
Sinema eseri,ilim edebiyat eseri, güzel sanat eserleri,musiki eserleri gibi eserlerin yaratımında ortaya çıkan hak sahipliğinin tespiti, eser sahiplerinin ve icracı sanatçıların mali ve manevi haklarına tecavüzün önlenmesi ve tazminat davalarının yanı sıra, mali manevi hak devir sözleşmelerinin hazırlanması , telif haklarına yönelik diğer ilgili süreçte dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız
Ev ve işyerlerine ilişkin kira sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve revize edilmesi, karma bir sistem olan franchise sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi gibi konularda hukuki yardım sağlamaktayız. Ayrıca kiralananın bedel tespiti davası, uyarlama davaları ve kiracının tahliyesi gibi kira hukukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermekteyiz.
Marka tescili, tasarım tescili, TÜrk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleştirilen tescile itiraz süreçleri, marka izleme, tescil öncesi ön araştırma hizmetleri,bülten takibi lisans ve devir işlemlerin gerçekleştirilmesi vb. süreçler kapsamında kişi ve kurumlara marka vekilliği hizmeti sunmaktayız.
Elektronik ticaret hukuku,fikri mülkiyet hukuku, veri koruma hukuku,ceza hukuku gibi hukukun çeşitli dallarını, kişilik hakları, kişisel veriler, fikri haklar gibi birçok konu ve disiplini barındıran bu alanda özellikle e-ticaret hukuku danışmanlığı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) kapsamındaki hususlara yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi, KVKK kapsamındaki uyum  süreçlerinin yerine getirilmesi, internet ortamında gerçekleşen kişilik hakkı ihlalleri, kişiler adına açılan sahte sosyal medya hesaplarının, internet sitelerindeki içeriklerin kaldırılması vb. konularda hizmet sunmaktayız.
Kontrolsüz şekilde büyüyen şirketlerde işçinin fazla mesai yapması, haksız ve soyut gerekçelerle iş akdinin feshedilmesi, mobbing gibi konularda birçok uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. Büromuz bu kapsamda işe iade davaları ile kıdem, ihbar, fazla mesai gibi ücretlerin tahsili konusunda yetkindir. Aynı zamanda şirketlerin özellikle insan kaynakları departmanlarında yaşanan problemler noktasında iş sözleşmelerini ve diğer İK süreçlerini revize ederek, şirkete açılabilecek iş davalarını minimize etmeye, önlemeye yönelik tedbirler almak, şirket içi disiplin yönetmeliklerini hazırlamak gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
Fatura vb. alacaklardan kaynaklı takiplerin etkili şekilde yürütülmesi ve en hızlı şekilde tahsilat imkanının yanı sıra, özellikle alacağını önceden bir teminata bağlayarak riski en aza indirmek isteyen şirketlerin ipotek sözleşmelerinin hazırlanması, tapu nezdinde ipotek işlemlerinin yürütülmesi ve muaccel olan borçlara yönelik ipotek takiplerinin yapılması işlemlerini yürütmekteyiz.
Miras hakkı başta Anayasa kapsamında hüküm altına alınmış bir hak olup, Medeni Kanun'da da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Ofisimiz miras hukuku alanında uzman olup bu alanda doğan uyuşmazlıklarda müvekkillerine dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Anlaşmalı boşanma davalarında gerekli protokolün hazırlanarak işlemlerin gerçekleştirilmesi,çekişmeli boşanma davaları,velayet davalarının yanı sıra özellikle Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kabulünden itibaren etkinlik kazanan, zarar veren eşin evden uzaklaştırılmasına yönelik tedbir kararlarının alınması gibi konularda hizmet vermekteyiz.