Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu


Ülkemizde birçok şirketin taraf olduğu sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesinde ve yine taraf oldukları davalarda ve icra takiplerinde kendilerini temsile yönelik çoğu zaman bir şirket avukatına ihtiyacı bulunmakta ve bu işlemler avukatlar kanalıyla yürütülmektedir. Ancak bazı ticari şirketler bakımından ise Avukatlık Kanunu kapsamında avukat bulundurulması zorunlu hale getirilmiş olup avukat bulundurma zorunluluğunun yerine getirilmemesi halinde Cumhuriyet Savcılıkları tarafından bu şirketlere idari para cezası gibi çeşitli yaptırımlar uygulanması öngörülmüştür. Aşağıda da bu hususta tarafımıza sıkça sorulan sorular derlenerek konu izah edilmeye çalışılmıştır.

 

Hangi Şirketler Bakımından Avukat Bulundurma Zorunluluğu Bulunmaktadır?

Hangi şirketler bakımından avukat bulundurmanın zorunlu olduğu Avukatlık Kanunu Madde 35 f.3’te düzenlenmiştir. Buna göre Türk Ticaret Kanunu madde 332 (mülga madde 272)’ de  öngörülen esas sermaye miktarının 5 katı veya daha fazla sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatiflerinin sözleşmeli avukat bulundurması zorunludur. Kanunda ifade edilen esas sermayenin 5 katından kasıt TTK madde 332’de düzenlenen 50.000,00 TL (elli bin türklirası) asgari sermayenin 5 katı olan 250.000,00 TL (iki yüz elli bin türk lirası)’dir. Yine sermaye artırımı yoluyla sermayesini 250.000,00 TL ve bu tutarın üzerine çıkarmış anonim şirketler bakımından da avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.  Özetle:
- Sermayesi en az 250.000,00 TL olan anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.
- Üye sayısı en az 100 veya daha fazla olan yapı kooperatiflerinin de sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Limited Şirketlerde veya Adi Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Var Mıdır?

Limited şirketlerde veya adi şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.Sermaye şirketleri içerisinde yalnızca yukarıda izah edilen özelliklere sahip anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Şirketler Avukat Bulundurma Zorunluluğunu Ne Şekilde Gerçekleştirirler?

Bu husus aylık danışmanlık bazında serbest meslek makbuzu karşılığında ücreti ödenecek ve avukatlık sözleşmesi akdedilen sözleşmeli bir avukatın bulunması veya sigortalı olarak o şirkette bir avukatın çalıştırılması şeklinde gerçekleşebilir.

Kanunda Avukat bulundurma zorunluluğundan kasıt aşağıda da ifade edildiği üzere sözleşmeli olarak bir avukatla anlaşılmasıdır. Dolayısıyla avukatın sigortalı olarak o şirket de klasik bir işçi-işveren ilişkisi kapsamında çalıştırılıyor olması şart değildir. Ancak izah ettiğimiz üzere avukatın iş sözleşmesi kapsamında sigortalı şirket avukatı olarak çalıştırılması halinde de o şirket bakımından avukat bulundurma zorunluluğuna yönelik bu şart gerçekleşmiş olacaktır

 

Avukat Bulundurma Zorunluluğunun Yerine Getirildiğinin İspatı Nasıl Gerçekleşir?

Bu hususta zaman zaman Barolarca Anonim Şirketlere, avukat bulundurup bulundurulmadığın sorulduğu    avukat bulundurma zorunluluğunun yerine getirmeyen anonim şirketler hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı şeklinde yazılar gönderilerek denetim yapılmaktadır.

Bu sebeple anonim şirketlerin ilgili şirket avukatıyla yaptığı avukatlık sözleşmesi, avukatın kesmiş olduğu serbest meslek makbuzu, banka dekontu gibi ödeme belgeleri,  anonim şirketlerde  avukat bulundurma zorunluluğunun yerine getirildiğine dair birer ispat vasıtasıdır. Yine ilgili avukatın şirkette sigortalı olarak çalışması halinde ise avukatla yapılan iş sözleşmesi ve avukatın maaş bordroları da anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğunun yerine getirildiğine dair başka bir ispat vasıtasıdır.

 

Avukat Bulundurma Zorunluluğunun Yerine Getirilmemesi Halinde Bunun Yaptırımı Nedir?

Avukatlık Kanunu madde 35’e göre avukat bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen kuruluşlara, ‘’Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.’’

Ofisimiz de anonim şirketler başta olmak üzere, kurumsal şirketlere şirket avukatı olarak önleyici hukuk, dava, icra ve danışmanlık gibi avukatlık hizmeti vermekte olup iş hukuku, ticaret hukuku marka hukuku gibi alanlarda uzmandır.Hukuk büromuzdan hukuki danışmanlık,avukatlık hizmeti  alan çeşitli sektörlerdeki bazı şirketlere Referanslarımız sayfamızdan ulaşabilirsiniz.. Yine faaliyet alanlarımıza yönelik uzmanlık alanları sayfamızı inceleyebilir ve şirket avukatı desteği   için 0212 212 11 80 nolu numaradan, veya mail üzerinden   hukuk büromuza ulaşabilirsiniz.

GERİ DÖNÜN