Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku


Ofisimiz yerli ve yabancı müvekkillere hukuki konularda düzenli danışmanlık hizmeti vermektedir. Birçok şirketin ticari hayatta bir avukata ihtiyacı bulunmaktadır. Zira ticari hayatın kuralları, hukuk çerçevesinde işlemek zorunda olup hukuksuz işlemler nedeniyle şirketler çok ciddi boyutlarda hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu bağlamda bir şirketin sadece davalarının değil tarafı olduğu her sözleşmenin, her işleminin bir avukatın gözetimi altında gerçekleştirilmesinde fayda vardır. Bu sebeple çoğu şirket bu iş ve işlemlerin takibini outsource etme yoluna başvurmak suretiyle hukuk bürolarına vermekte, şirket avukatı olarak gerekli iş ve işlemleri bu bürolar yürütmektedir.

Bazı şirketler için ise avukat edinilmesi bir keyfiyet değil zorunluluk teşkil etmektedir. Nitekim Avukatlık Kanunu madde 35’e göre; “Türk Ticaret Kanunu'nun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir.” Buna göre ilgili maddede öngörülen şartları taşıyan şirketlerin bir şirket avukatı edinmeleri şarttır. Aksi takdirde idari para cezası öngörülmüştür.
 

Şirket Avukatı Olarak Başlıca Hizmetlerimiz

-Şirketlere hukuki konularda dava,danışmanlık  önleyici hukuk gibi avukatlık hizmeti verilmesi
-Şirketlerin taraf olduğu veya olacağı sözleşmelerin incelenmesi, hazırlanması, revize edilmesi
-Şirket kuruluş işlemleri
-Yabancı şirketlerin Türkiye’de şube açma işlemleri
-Yönetim kurulu kararlarının hazırlanması
-Genel kurul hazırlıkları
-Şirketin sermaye arttırım ve azaltım işlemleri
-Şirket tür değiştirme işlemleri
-Genel kurul kararlarının iptali davaları
-Yönetim kurulu üyelerine karşı sorumluluk davaları
-Hİssedarlar sözleşmelerinin (SHA) Hazırlanması
-Hİsse alım sözleşmelerinin (SPA) Hazırlanması
-Çalışanlara Hisse senedi verilmesine ilişkin işlemler (Stock Option)

GERİ DÖNÜN